Contacts | Natixis links
>Legal notice

Disclaimer

Vennootschapsnaam


Deze website is gecreëerd door Mirova. Hij wordt beheerd en bijgewerkt door Mirova.

Mirova
Naamloze Vennootschap met een kapitaal van 8 322 490,00 euro.
Opgenomen in het Registre du Commerce et des Sociétés de Paris (handels- en ondernemingsregister van Parijs) onder het nummer 394 648 216
Wettelijke vertegenwoordiger: de heer Philippe Zaouati
Hoofdkantoor: 59 avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris
Tel.: 33 (0) 1 58.19.00.20

Siret: 394 648 216 00056

Hoofdactiviteit: 7022Z- Advies voor zaken en ander beheeradvies
Intracommunautair btw-nummer: FR 05 394 648 216Mirova is een vennootschap voor portefeuillebeheer, sinds 26 augustus 2002 erkend door de Franse Autorité des Marchés Financiers onder het nummer GP 02014.
Gegevens van de toezichthoudende instantie:
Autorité des Marchés Financiers (AMF)
17 place de la Bourse
75082 Paris cedex 02, Frankrijk

Directeur publicatie: Philippe Zaouati, Algemeen Directeur
Hoofdredacteur: Philippe Zaouati, Algemeen Directeur,
Host: ITS INTEGRA, 42 rue de Bellevue, 92100 Boulogne Billancourt
Tel.: 33 (0)1.78.89.35.00
Mirova is een dochteronderneming van Natixis Investment Managers

 

Algemene gebruiksvoorwaarden


Deze website en de daarop vermelde gegevens mogen worden gebruikt op voorwaarde van volledige naleving van de onderhavige gebruiksvoorwaarden.
De informatie die u op deze website vindt of die u via de website wordt voorgesteld, is algemeen van aard en is bijgevolg niet noodzakelijk afgestemd op uw persoonlijke behoeften of op specifieke omstandigheden.
Mirova heeft het recht om de informatie op de website op elk moment naar eigen goeddunken te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving.
Mirova stelt alles in het werk opdat de gepubliceerde informatie zo volledig, correct, nauwkeurig en actueel mogelijk zou zijn. Mirova kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of vergissingen op de site, en evenmin voor een eventuele benadeling als gevolg van het gebruik van die informatie.
Als blijkt dat de gepubliceerde informatie fouten zou bevatten of indien bepaalde, verwachte gegevens zouden ontbreken, verbindt Mirova zich ertoe om dat zo snel mogelijk recht te zetten zodra het op de hoogte is van die onvolmaaktheden. Eventuele fouten kunt u melden op: communication-mirova@mirova.com.

 

Waarschuwing betreffende de producten en diensten voorgesteld op de site


De informatie (gegevens, grafieken en documenten) op deze site is afkomstig van betrouwbare bronnen, maar mag in geen geval als beleggingsadvies beschouwd worden. De raadpleging van deze site valt daarom volledig onder uw eigen verantwoordelijkheid.
Heeft u plannen om te beleggen, neem dan contact op met onze relatiebeheerder, die u zal uitleggen welke producten voor u geschikt zijn en welke potentiële risico's ze inhouden.
Indien u ermee instemt om de website verder te raadplegen, wordt Mirova volledig vrijgesteld van huidige of toekomstige aansprakelijkheid m.b.t. de manier waarop u de gepubliceerde informatie gebruikt. De informatie op deze site is niet bedoeld om te worden verspreid of gebruikt door personen of entiteiten in landen waar die verspreiding of dat gebruik in strijd is met wetten of voorschriften of in landen waar Mirova verplicht zou zijn om te voldoen aan de registratieverplichtingen in die landen of rechtsgebieden. Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk niet in alle landen geregistreerd of toegestaan of zijn mogelijk niet voor alle cliënten beschikbaar.

De gegevens en informatie op de website worden uitsluitend ter informatie gegeven.
Informatie op deze website mag nooit worden geïnterpreteerd als een voorstel tot kopen of verkopen, als beleggingsadvies om een bepaald effect te kopen of te verkopen, als een aanbod of verzoek van Mirova om beleggingsadvies of financiële, juridische, fiscale of beleggingsdiensten te verstrekken, noch om effecten of andere financiële instrumenten te kopen of te verkopen.
Mirova geeft geen enige garantie en verklaart noch uitdrukkelijk, noch impliciet dat de informatie op de website exact, volledig of actueel is.
Overweegt u om in icbe’s of alternatieve beleggingsfondsen te beleggen, raadpleeg dan eerst het vereenvoudigde prospectus of de essentiële beleggersinformatie van de icbe of het alternatieve beleggingsfonds en de (half)jaarverslagen indien ze beschikbaar zijn. U kunt deze documenten opvragen via deze site of rechtstreeks bij de beheermaatschappij van de betrokken icbe of het alternatieve beleggingsfonds.

 

Aanbiedingen en reclame van derden


Op de website kunnen producten of diensten van derden worden aangeboden of gepromoot in de vorm van banners. Na een klik op zo'n banner wordt u doorgestuurd naar de website van die derde. Mirova kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de reclame of voor de voorwaarden van toepassing op de aanbiedingen van derden. Die informatie wordt immers voor rekening van de betrokken derden getoond. Wilt u inschrijven op een aanbod of op enige manier een contract sluiten met een dergelijke derde, of ook indien u klachten heeft over een aanbod of reclame, neem dan rechtstreeks contact op met de derde in kwestie.

 

Beschikbaarheid - Verenigbaarheid


Mirova stelt alles in het werk opdat de website continu beschikbaar zou zijn en wijst elke aansprakelijkheid af voor een eventuele benadeling die het gevolg zou zijn van mogelijke bewuste of onopzettelijke onderbrekingen in de beschikbaarheid van de site.
Mirova biedt geen enkele garantie wat betreft de verenigbaarheid tussen de bestanden op zijn website en uw hard- en software. Als gebruiker dient u zelf voor het geschikte informaticamateriaal te zorgen, net als voor de vereiste software, met inbegrip van beveiligingssoftware (firewall, antivirusprogramma).

 

Intellectuele-eigendomsrechten


De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de meegedeelde informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Mirova en zijn partners, zoals vermeld op de website. De teksten, tekeningen, foto's, afbeeldingen, gegevens, bedrijfs- en domeinnamen, merken, logo's en andere elementen zijn door intellectuele-eigendomsrechten beschermd.
Zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mirova mogen ze niet worden gereproduceerd of publiek verspreid, tenzij de wetgeving op de auteursrechten en naburige rechten dat anders bepaalt. Zo heeft u als gebruiker het recht om gegevens van de site te downloaden en ze voor privégebruik te reproduceren of binnen de familiale kring gratis te verspreiden.
Indien Mirova u de toestemming geeft om eigen bijdragen of afbeeldingen op zijn website te plaatsen, mag u geen werken insturen die door intellectuele-eigendomsrechten zijn beschermd, tenzij u deze rechten bezit en over de nodige toestemmingen van de rechthebbenden beschikt om ze op de website te gebruiken. Wanneer u uw bijdragen of eigen foto's op de website plaatst, geeft u Mirova daarmee uitdrukkelijk de toestemming om die bijdragen of foto's op zijn website te publiceren, zonder dat u op enige vergoeding aanspraak kunt maken. In alle gevallen vrijwaart de gebruiker Mirova volledig van alle eisen van derden.

 

Koppelingen naar websites beheerd door derden


De website kan koppelingen bevatten waarmee u terechtkomt op websites beheerd door derden. Die koppelingen worden uitsluitend ter informatie op de website geplaatst. Mirova garandeert in geen geval de inhoud, kwaliteit of volledigheid van dergelijke websites en kan bijgevolg niet voor dergelijke websites aansprakelijk worden gesteld. Een koppeling naar de website van een derde betekent niet dat Mirova een samenwerkingsakkoord met die derde heeft ondertekend of dat Mirova instemt met de informatie gepubliceerd op dergelijke websites.

 

Onrechtmatig gebruik van de website


Als gebruiker van deze website verbindt u zich ertoe om:
- de op de site gepubliceerde gegevens niet op een onrechtmatige of onwettige manier te gebruiken;
- de website niet op zo'n manier te gebruiken dat deze erdoor wordt beschadigd, veranderd, onderbroken of op een andere manier minder doeltreffend wordt;
- de website niet te gebruiken voor het doorsturen of versturen van computervirussen, noch voor het doorsturen of versturen van onrechtmatig of onwettig materiaal, op enige andere manier ongeschikt materiaal, onder meer - maar niet alleen - materiaal dat beledigend, obsceen of bedreigend van aard is;
- de website niet te gebruiken op een manier die een inbreuk vormt op de rechten van een natuurlijke persoon, een rechtspersoon of een vereniging, onder meer - maar niet alleen - de rechten betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de intellectuele eigendom;
- deze website niet te gebruiken voor het verzenden of doorsturen van materiaal voor promotie- of reclamedoeleinden.
Mirova behoudt zich het recht voor om de gebruiker in gebreke te stellen en/of zich burgerlijke partij te stellen indien zijn belangen of die van derden worden benadeeld door een inbreuk op de voorgaande bepalingen of enige andere manier.

Cookies

Door op de website http://www.mirova.com/ te surfen, kunnen er een of meerdere “cookies” achterblijven op uw computer, telefoon of tablet. Deze paragraaf helpt u beter te begrijpen hoe “cookies” werken en hoe u uw internetbrowser kunt instellen om ze goed te beheren.

 

1 - Definities

Wat is een cookie? Een “cookie” is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een website of het klikken op een advertentie wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Het wordt beheerd door uw browser. De voornaamste doelen van een cookie zijn informatie verzamelen over uw surfgedrag en gepersonaliseerde diensten aanbieden, maar hij kan niet worden gebruikt om gegevens van uw harde schijf te halen, een virus te installeren of uw persoonlijke gegevens te bemachtigen.

 

Verschillende mogelijke verzenders

De cookies van http://www.mirova.com/ (“first party” cookies): dit zijn cookies die door deze website worden achtergelaten op uw terminal voor surfdoeleinden en de optimalisatie van onze website.

Externe cookies (of “third party” cookies): Dit zijn cookies die door derden, zoals prestatieverleners of partners, worden achtergelaten. Bijvoorbeeld:

  • Een webpagina kan elementen bevatten die zijn opgeslagen op servers van andere domeinen (afbeeldingen of andere geïntegreerde inhoud: YouTube-video's, Flickr-diavoorstellingen enz.). Deze websites kunnen hun eigen cookies achterlaten wanneer er bij het surfen op deze externe elementen wordt geklikt.
  • Een website kan diensten van een derde partij gebruiken om zijn publiek te analyseren. Dit bedrijf definieert dan zijn eigen cookie om deze dienst te verlenen.
  • Een website kan ook een extern netwerk gebruiken om advertenties te verspreiden. Deze website gebruikt geen advertentiediensten
  • Sociale netwerken kunnen cookies gebruiken voor het delen van inhoud of voor het opstellen van statistieken wanneer u op 'shareknoppen' drukt.

 

2 - Verschillende soorten cookies die worden gebruikt op de website http://www.mirova.com/

Op deze website worden verschillende soorten cookies voor verschillende doelen gebruikt.

Strikt noodzakelijke cookies of cookies die online communicatie vergemakkelijken: dit zijn cookies die nuttig zijn voor de werking van de website en die worden achtergelaten door http://www.mirova.com/. Zij stellen u in staat de belangrijkste functies van de website te gebruiken (bijvoorbeeld: sessiecookies of taalbeheercookies). Zij registreren informatie met betrekking tot de navigatie op de website vanaf de computer waarop het cookie is opgeslagen en vervallen na 1 maand.

“Essentiële cookies” voor het gebruik van de website http://www.mirova.com/ hebben de volgende functies:

sessie-identificatie

 

beheer van de cookies

 

beheer van de taal/het land

 

keuze van het profiel

 

 NAAM COOKIE

FUNCTIE

ASP.NET_SessionId

Hiermee kan de status van sessies worden geïdentificeerd. Gecontroleerd door ASP.NET (.net framework).

ASPXAUTH

Hiermee kan worden gecontroleerd of de gebruiker geauthenticeerd is.

disclaimer_user_type

Heeft betrekking op alle disclaimers. Hiermee kan het weergeven of verbergen van de disclaimer worden verplicht.

 

Cookies verbonden aan externe elementen: externe elementen kunnen cookies achterlaten. Voorbeeld: YouTube. Wij nodigen u uit om kennis te nemen van het beheerbeleid voor deze cookies op de betrokken websites.

Cookies op maat van de bezoekers: Dit zijn cookies die worden achtergelaten voor statistische doeleinden. Wij meten met name het aantal bezochte pagina's, het aantal bezoekers en de activiteit van de bezoekers op de website en hun terugkeerfrequentie dankzij oplossingen van AT Internet®. Deze cookies vervallen na 13 maanden.

De "cookies voor het meten van het aantal bezoekers" van de website (geplaatst door xiti.com):

NAAM COOKIE

FUNCTIE

idrxvr

Meten van het aantal bezoekers

tmst

Meten van het aantal bezoekers

 

Cookies van sociale netwerken: Sociale netwerken zoals LinkedIn, Twitter, Google+ of Facebook kunnen cookies achterlaten. De aanwezigheid, het aantal en de status van deze cookies kunnen afhangen van uw gebruik van de platformen in kwestie voor of na uw bezoek aan de website. Wij nodigen u uit om kennis te nemen van het beheerbeleid voor deze cookies voor sociale netwerken op de betrokken websites.

 

3 - De cookies beheren:

Controleren en verwijderen: U kunt, als u de manier waarop een browser cookies gebruikt, wilt wijzigen of als u cookies wilt deactiveren, de instellingen van uw browser wijzigen.

De meeste browsers stellen u in staat alle cookies te aanvaarden of te weigeren, enkel bepaalde soorten cookies te aanvaarden of stellen u elke keer de vraag wanneer een website een cookie wil registreren, en stellen u tevens in staat de cookies te verwijderen die zijn opgeslagen op uw computer.

Om cookies beter naar uw verwachtingen te beheren, nodigen wij u uit uw browser in te stellen op basis van zijn configuratie, teneinde de registratie van cookies te controleren of te voorkomen:

  • Voor Internet Explorer™: Tools > Internetopties > Privacy

(Zie http://windows.microsoft.com/nl-nl/windows-vista/Block-or-allow-cookies)

  • Voor Safari™: Safari-menu > Voorkeuren > Privacy

(Zie http://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=nl_NL)

  • Voor Chrome™: Chrome-menu (tools) > Instellingen > Geavanceerde instellingen weergeven > Privacy > Inhoudsinstellingen > Cookies

(Zie https://support.google.com/chrome/answer/114662)

  • Voor Firefox™: Tools > Opties > Privacy > Geschiedenis > Cookies

(Zie https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren)

  • Voor Opera™: Voorkeuren > Geavanceerd > Cookies

(Zie http://help.opera.com/Windows/10.20/nl/cookies.html)

 

Persoonsgegevens


U kunt de website vrij bezoeken en alle informatie over de organisatie en diensten van Mirova bekijken, zonder dat u daarvoor persoonsgegevens dient te verstrekken. Alleen voor de abonnementservice op de website moet u persoonsgegevens invullen. Telkens wanneer u persoonsgegevens meedeelt, verwerkt Mirova deze volgens het hier beschreven beleid en volgens de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet voor het publiek toegankelijk is. De gegevens worden uitsluitend voor interne doeleinden (cliëntenbeheer…) gebruikt. Mirova verwerkt de ingezamelde persoonsgegevens om met u in contact te komen en u een optimale service te verlenen. Die gegevens worden niet langer bewaard dan nodig om u de bedoelde dienst te verlenen of om de betreffende functie te gebruiken. Mirova deelt doorgaans geen persoonsgegevens mee aan derden, tenzij dat wettelijk verplicht is of indien de gerechtelijke instanties of politiediensten die opvragen. In het uitzonderlijke geval dat Mirova persoonsgegevens zou meedelen aan organisaties of ondernemingen waarmee het samenwerkt, dan wordt u daarvan uitdrukkelijk op de hoogte gesteld of dient u daartoe uitdrukkelijk toestemming te geven.
Gebruikers die hun persoonsgegevens meedelen, geven Mirova de uitdrukkelijke toestemming om die gegevens voor voormelde doeleinden te gebruiken.
Conform artikel 39 en volgende van de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, gewijzigd in 2004, op de informatica, bestanden en vrijheden, kan elke persoon zijn persoonsgegevens opvragen en ze eventueel laten verbeteren of verwijderen als hij daartoe een mail stuurt naar communication-mirova@mirova.com.

 

Wachtwoorden


Voor bepaalde rubrieken op de website heeft u wellicht een wachtwoord nodig. Zonder wachtwoord is het strikt verboden om toegang te krijgen tot die rubrieken. Heeft u een wachtwoord ontvangen, dan moet dat vertrouwelijk en geheim blijven. Elk gebruik van onze diensten na geldige aanmelding met uw wachtwoord, is verondersteld door uzelf te zijn uitgevoerd. Mirova heeft het recht om uw wachtwoord te schrappen indien de veiligheid van de website in gevaar is.

 

Aansprakelijkheid


Behoudens ernstige fout of bewezen opzettelijke fout en een oorzakelijk verband met de eventuele schade die daaruit zou voortvloeien, kan Mirova niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die het gevolg is van het gebruik van zijn website of de daarop vermelde informatie of de informatie die via zijn website kan worden verkregen (via de aanwezige koppelingen).
Mirova kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van technische onderbrekingen, de tijdelijke ontoegankelijkheid van de website of mogelijke negatieve interferenties met uw systeem of software.
Mirova kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van virussen, bugs, Trojaanse paarden enz. die, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, op de website aanwezig zouden zijn.

 

Toepasselijk recht


Deze website wordt geregeld door de Franse wet en alleen de Franse rechtbanken zijn bevoegd voor een geschil met betrekking tot de website.