Contacts | Natixis links
>>>Oproepingsbericht - Algemene vergadering

Oproepingsbericht - Algemene vergadering

31/03/2017

OPROEPINGSBERICHT

De aandeelhouders van de vennootschap worden opgeroepen voor de gewone algemene vergadering, die zal plaatsvinden in het hoofdkantoor op donderdag 27 april 2017 om 9 uur, teneinde te beraadslagen over onderstaande agenda.

AGENDA

• Kennisneming van de verslagen van de raad van bestuur en van de accountant inzake de rekeningen van het boekjaar afgesloten op 30 december 2016;
• Kennisneming van het bijzonder verslag van de accountant betreffende de overeenkomsten zoals bedoeld in artikel L 225-38 van het Franse handelswetboek;
• Onderzoek en goedkeuring van de jaarrekening, decharge aan de bestuurders;
• Bestemming van de uitkeerbare bedragen;
• Verlenging van het mandaat van twee bestuurders;
• Volmachten.

De balans, de posten buiten balans, de resultatenrekening en de samenstelling van het vermogen van de SICAV zijn neergelegd bij de griffie van de handelsrechtbank van Parijs. Zij staan ook ter beschikking van de aandeelhouders op het hoofdkantoor van de vennootschap en zullen kosteloos naar de aandeelhouders worden verstuurd die daarom verzoeken.

Iedere aandeelhouder kan, ongeacht het aantal aandelen in zijn bezit, deelnemen aan deze vergadering of kan er zich laten vertegenwoordigen door zijn/haar echtgenoot/-note, de partner met wie hij/zij een samenlevingsovereenkomst heeft gesloten of een andere aandeelhouder. Enkel de aandeelhouders die vooraf hun hoedanigheid van aandeelhouder hebben aangetoond zullen worden toegelaten tot deze vergaderingen, zullen er kunnen worden vertegenwoordigd of zullen er via correspondentie kunnen stemmen:

- de houders van aandelen op naam die ingeschreven zijn in het register van de vennootschap twee dagen vóór de datum van de vergadering;

- de houders van aandelen aan toonder die met inachtneming van dezelfde termijn een participatiebewijs hebben verstuurd, bezorgd door de bevoegde tussenpersoon, dat de boekhoudkundige registratie van de op een rekening ingeschreven aandelen vaststelt.

De aandeelhouders die wensen deel te nemen aan deze vergadering ontvangen na verzoek daartoe een toegangskaart.

Een aandeelhouder die de vergaderingen niet zelf kan bijwonen, kan kiezen uit een van de volgende drie mogelijkheden:

- Een volmacht verlenen aan zijn/haar echtgenoot/-note, de partner met wie hij/zij een samenlevingsovereenkomst heeft gesloten of een andere aandeelhouder;
- Een volmacht verlenen aan de vennootschap zonder opgave van volmachthouder;
- Stemmen via correspondentie.

Een formulier om te stemmen via correspondentie of via volmacht staat ter beschikking van de aandeelhouders die daar uiterlijk zes dagen vóór de vergadering om verzoeken via aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging aan NATIXIS Asset Management, 21 quai d’Austerlitz – 75013 PARIS – FRANKRIJK of bij de financiële dienstverlener in België CACEIS Belgium S.A. havenlaan 86C b320, B-1000 Brussel. Om te kunnen worden verwerkt, moeten deze formulieren minstens twee dagen vóór de vergadering toekomen bij NATIXIS Asset Management of bij de financiële dienstverlener in België CACEIS Belgium S.A. havenlaan 86C b320, B-1000 Brussel.

De beleggers kunnen nadere informatie en het volledige prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie in het Nederlands en het Frans, de laatste periodieke verslagen in het Engels, kosteloos verkrijgen bij de maatschappelijke zetel van de BEVEK, bij de financiële dienstverlener in België, CACEIS Belgium S.A. havenlaan 86C b320, B-1000 Brussel, en op de website www.nam.natixis.com (selecteer “All Funds”).
De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd in de Echo en De Tijd en de www.nam.natixis.com (selecteer “All Funds”).
De documenten met essentiële beleggersinformatie dient te worden gelezen alvorens het besluit om te investeren.


De raad van bestuur

 

Klik hier voor het voorstel van de besluitteksten in pdf-formaat.